Page 10 - 631229-ระเบียบการ TCAS 2564 (รับวุฒิ ม.6) 291263
P. 10

3


                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
             ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2564
                       ระดับปริญญาตรี (รับวุฒิ ม.6)
                      รอบที่ 3 Admission ใช้คะแนน
            รายการ          กิจกรรม/สถานที่/ผู้รับผิดชอบ    วัน/เดือน/ปี
     1. ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ของ ทปอ.  ส าหรับผู้สมัครที่ยังไม่เคยลงทะเบียน ก่อนสมัคร  ระหว่างวันที่ 7 - 15 พฤษภาคม 2564
     2. สมัครผ่านระบบ TCAS ของ ทปอ.  1. สมัครผ่านระบบ TCAS ของ ทปอ.
       โดยเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร และ  2. ช าระเงินค่าสมัครที่หน่วยบริการ  ระหว่างวันที่ 7 - 15 พฤษภาคม 2564
       เรียงล าดับไม่เกิน 10 อันดับ พร้อมช าระเงิน    ตามที่ ทปอ. ก าหนด
     3. มหาวิทยาลัยดึงข้อมูลผู้สมัครรูปแบบที่ 3  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564
       จากระบบ TCAS ของ ทปอ.
     4. มหาวิทยาลัยประมวลผลข้อมูลผู้สมัคร  คณะประมวลผล และส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
       รูปแบบที่ 3         โดยเรียงล าดับให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564
     5. ทปอ. ประมวลผลข้อมูลผู้สมัคร รูปแบบที่ 4 ทปอ.         ระหว่างวันที่ 17 - 20 พฤษภาคม 2564
     6. มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้สมัครรูปแบบที่ 3
       ทุกคน พร้อมล าดับการคัดเลือก  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564
       เข้าระบบ TCAS ของ ทปอ.
     7. ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 3 ครั้งที่ 1 ผ่านระบบ TCAS ของ ทปอ.  วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564
     8. ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ หรือ แสดงความจ านง
       ในการประมวลผลครั้งที่ 2   ผ่านระบบ TCAS ของ ทปอ.       ระหว่างวันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2564
     9. ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 3 ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ TCAS ของ ทปอ.  วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564
     10. มหาวิทยาลัยดึงรายชื่อผู้มีสิทธิ์  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564
        เข้าสอบสัมภาษณ์
     11. สอบสัมภาษณ์        ผู้มีสิทธิ์สอบ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย  วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564
                     ณ ศูนย์ที่มีสิทธิ์สอบ
     12. ส่งรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
        เข้าระบบ TCAS ของ ทปอ.  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564                  3
     13. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  1. ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.rmutsb.ac.th  วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564
                     2. ณ ศูนย์ที่ได้รับคัดเลือก
     14. รายงานตัวขึ้นทะเบียน    - ผ่านระบบออนไลน์ admissions.rmutsb.ac.th
        ผ่านระบบออนไลน์ ช าระเงิน  - ช าระเงิน และส่งเอกสารการรายงานตัวขึ้นทะเบียน  ระหว่างวันที่ 14 - 18 มิถุนายน 2564
        และส่งเอกสารการรายงานตัว  เป็นนักศึกษาด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย ณ ศูนย์
        ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  ที่ได้รับคัดเลือก
     15. เรียนปรับพื้นฐาน      ที่มหาวิทยาลัย ณ ศูนย์ที่ได้รับคัดเลือก  ระหว่างวันที่ 14 - 25 มิถุนายน 2564
     16. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่    ที่มหาวิทยาลัย ณ ศูนย์ที่ได้รับคัดเลือก  ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564
     17. สอบวัดแววความเป็นครู    เฉพาะคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม      วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564
                     หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (4 ปี)  เวลา 09.00 - 11.00 น.
     18. วันเปิดภาคการศึกษา 1/2564  ที่มหาวิทยาลัย ณ ศูนย์ที่ได้รับคัดเลือก  วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564

      หมายเหตุ 1.  ผู้สมัครที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว ต้องสละสิทธิ์ก่อนการสมัคร รอบที่ 3 Admission ใช้คะแนน หาก ทปอ. ตรวจสอบภายหลัง
           ว่าท่านไม่ได้ด าเนินการตามแจ้ง มหาวิทยาลัยไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งปวงที่ช าระให้กับมหาวิทยาลัยหตุ
          2.  ถ้าผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ไม่ต้องการศึกษาในสาขาวิชาที่ประกาศรายชื่อให้เข้าสอบสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
           ไม่ต้องไปสอบสัมภาษณ์ หรือ ไปแล้วแจ้งให้สาขาวิชาทราบว่าไม่ต้องการเข้าศึกษา จะถือว่าผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
           ไม่ต้องการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยลงลายมือชื่อเป็นลายลักษณ์อักษร และส่งมอบหลักฐานที่มหาวิทยาลัยตามก าหนด
          3. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.register.rmutsb.ac.th หรือโทรศัพท์ 0 3570 9085, 08 1780 6996
          4. ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15