Page 5 - 631229-ระเบียบการ TCAS 2564 (รับวุฒิ ม.6) 291263
P. 5

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
         เรื่อง การรับสมัครเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔
                     ___________________________

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดรับสมัครเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง
      (TCAS) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
      หลักสูตร ๔ - ๕ ปี จ าแนกตามคณะ และสาขาวิชา จ านวน ๔ รอบ ตามปฏิทินและระเบียบการการคัดเลือกบุคคล
      เข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
           ๑. มหาวิทยาลัยด าเนินการรับสมัคร ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ admissions.rmutsb.ac.th หรือ
             สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย ณ ศูนย์ที่เลือกสมัครอันดับ ๑ จ านวน ๓ รอบ ดังนี้
             รอบที่ ๑ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ส าหรับนักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

                 นักเรียนโควตา นักเรียนเครือข่าย รับสมัคร ระหว่างวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่
                 ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔
             รอบที่ ๒  โควตา (Quota) ใช้คะแนน ส าหรับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือภาคโควตาโรงเรียน
                 ในเครือข่าย และนักเรียนทั่วไปในโครงการความสามารถพิเศษต่าง ๆ รับสมัคร ระหว่าง

                 วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔
             รอบที่ ๔  รับตรงอิสระ (Direct Admission) รับสมัคร ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
           ๒. ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ด าเนินการรับสมัคร ออนไลน์ผ่านระบบ TCAS                   ๒
             ของ ทปอ. จ านวน ๑ รอบ ดังนี้
             รอบที่ ๓  Admission ใช้คะแนน ส าหรับนักเรียนทั่วไป สามารถเลือกสมัครได้สูงสุดไม่เกิน
                 ๑๐ อันดับ แบบเรียงล าดับ ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด รับสมัคร ระหว่างวันที่
                 ๗ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

            ๓. ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS ของ ทปอ.
             ตามก าหนดของรอบที่ ๑ หรือ รอบที่ ๒ และมหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
             จึงจะสามารถรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามประกาศก าหนด
            ๔. ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในรอบที่ ๓ ถ้าเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย ณ ศูนย์ที่มีสิทธิ์สอบ

             จะถือว่าเป็นผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา หากไม่ต้องการเข้าศึกษา ไม่ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ หรือ
             เข้ารับการสอบสัมภาษณ์แล้วแจ้งให้สาขาวิชาทราบว่าไม่ต้องการเข้าศึกษา โดยแสดงเจตนารมณ์
             ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา หรือ ไม่ขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษา ลงลายมือชื่อเป็นลายลักษณ์อักษร และส่งมอบ

             หลักฐานที่มหาวิทยาลัยตามก าหนด


                                             ๕. นักเรียน…
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10