Page 6 - 631229-ระเบียบการ TCAS 2564 (รับวุฒิ ม.6) 291263
P. 6

- ๒ -


            ๕. นักเรียนทุกคนมีสิทธิ์ คนละ ๑ สิทธิ์ นักเรียนสามารถสมัครรอบใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
             แต่เมื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว จะไม่สามารถเข้ารับการคัดเลือกในรอบถัดไป หากต้องการเข้ารับ

             การคัดเลือกในรอบถัดไป จะต้องสละสิทธิ์ที่มีอยู่ก่อน ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และการสละสิทธิ์จะต้องท า
             ในระบบ TCAS ของ ทปอ. ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้ การสละสิทธิ์ที่ได้รับแล้วเพื่อใช้
             สิทธิ์ใหม่ในระบบ TCAS ของ ทปอ. จะกระท าได้เพียง ๑ ครั้ง ภายในช่วงเวลาที่ก าหนดของแต่ละรอบ
             หากสละสิทธิ์ครั้งที่ ๒ จะไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการสมัครและการคัดเลือกในรอบถัดไปได้
             และการสละสิทธิ์นอกเหนือจากเวลาที่ก าหนดไม่นับเป็นการสละสิทธิ์ในระบบ TCAS ของ ทปอ.
            ๖. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะมีสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อได้รายงานตัวขึ้นทะเบียนและช าระเงิน พร้อมส่ง
             เอกสารการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาครบถ้วนตามประกาศก าหนด
            ๗. นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการบิน มีการจัดการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติ
             โดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพโดยตรงจากบริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จ ากัด ภายใต้บริษัท

             การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ในห้องปฏิบัติการของบริษัท
           ๘. เรียนปรับพื้นฐาน ณ ศูนย์ที่ได้รับคัดเลือก ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔
           ๙. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ ศูนย์ที่ได้รับคัดเลือก ระหว่างวันที่ ๒๘ มิถุนายน - ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
           ๑๐. สอบวัดแววความเป็นครู ณ ศูนย์ที่ได้รับคัดเลือก เฉพาะคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
              หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (๔ ปี) วันเสาร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔
           ๑๑. วันเปิดภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔
           ๑๒. กรณีเอกสารการศึกษาที่ใช้ในการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่ใช่ฉบับสมบูรณ์
              ผู้รายงานตัวฯ ต้องส่งมอบฉบับสมบูรณ์ภายหลัง โดยเอกสารดังกล่าวต้องระบุวันส าเร็จการศึกษา

              จากสถาบันการศึกษาเดิมก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ ซึ่งหากผลการตรวจสอบ
              ภายหลังพบว่าไม่ได้เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ มหาวิทยาลัย                ๓
              จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษา และมหาวิทยาลัยไม่คืนเงินค่าใช้จ่ายทั้งปวงที่ช าระ
              ให้กับมหาวิทยาลัย ไม่ว่ากรณีใด

                 ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

                           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา)

                           อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11