Page 7 - 631229-ระเบียบการ TCAS 2564 (รับวุฒิ ม.6) 291263
P. 7

ส่วนที่ 1      รายละเอียดการรับสมัครเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS)


          ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS)

            ประจ าปีการศึกษา 2564 จ านวน 4 รอบ


           สถานที่ตั้งของศูนย์ที่จัดการศึกษา


          หลักเกณฑ์ และวิธีการสมัครเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS)


           การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา


           ค่าบ ารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา

                                                                       3
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12