Page 8 - 631229-ระเบียบการ TCAS 2564 (รับวุฒิ ม.6) 291263
P. 8

1


                    )มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
             ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2564
                      ระดับปริญญาตรี (รับวุฒิ ม.6)
                     รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
           รายการ          กิจกรรม/สถานที่/ผู้รับผิดชอบ     วัน/เดือน/ปี
     1. สมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  1. สมัครผ่านเว็บไซต์ admissions.rmutsb.ac.th
       ช าระเงินค่าสมัครและส่งเอกสารการสมัคร 2. ช าระเงินค่าสมัครได้ที่
       พร้อม Portfolio        - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา
                      - ที่ท าการไปรษณีย์ ทุกแห่ง    ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม 2563
                      - เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ  ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564
                    3. ส่งเอกสารการสมัครพร้อม Portfolio ทางไปรษณีย์
                      ให้มหาวิทยาลัย ณ ศูนย์ที่เลือกสมัครอันดับ 1
     2. สมัครด้วยตนเอง                          ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม 2563
       ช าระเงินค่าสมัครและส่งเอกสารการสมัคร ที่มหาวิทยาลัย ณ ศูนย์ที่เลือกสมัครอันดับ 1  ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564
       พร้อม Portfolio                          (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
     3. ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ของ ทปอ. ผู้สมัครทุกคนลงทะเบียนผ่านระบบ TCAS ของ ทปอ.  ระหว่างวันที่ 5 - 31 มกราคม 2564
     4. คัดเลือกจากเอกสารการสมัครและ  คณะคัดเลือกจากเอกสารการสมัคร และ Portfolio  ระหว่างวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564
       Portfolio (โดยไม่มีการสอบข้อเขียน  ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
       หรือ สอบปฏิบัติ)                         วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564
                    ให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
     5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  1. ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.rmutsb.ac.th  วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
       เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษารอบที่ 1  2. ณ ศูนย์ที่ได้รับคัดเลือก
     6. ส่งรายชื่อผู้สมัครและผู้ผ่านการคัดเลือก
       รูปแบบที่ 1 เข้าระบบ TCAS ของ ทปอ.  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ระหว่างวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2564
     7. ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  ผ่านระบบ TCAS ของ ทปอ.  ระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2564
     8. สละสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS ของ ทปอ.  ส าหรับผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษารอบที่ 1 สละสิทธิ์  ระหว่างวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2564
       ช่วงที่ 1                                                            1
     9. ดึงรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษารอบที่ 1  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
     10. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  1. ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.rmutsb.ac.th  วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
                    2. ณ ศูนย์ที่ได้รับคัดเลือก
     11. รายงานตัวขึ้นทะเบียน   - ผ่านระบบออนไลน์ admissions.rmutsb.ac.th
        ผ่านระบบออนไลน์ ช าระเงิน  - ช าระเงิน และส่งเอกสารการรายงานตัวขึ้นทะเบียน
        และส่งเอกสารการรายงานตัว  เป็นนักศึกษาทางไปรษณีย์ หรือส่งด้วยตนเอง  ระหว่างวันที่ 8 - 12 มีนาคม 2564
        ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  ที่มหาวิทยาลัย ณ ศูนย์ที่ได้รับคัดเลือก
     12. เรียนปรับพื้นฐาน     ที่มหาวิทยาลัย ณ ศูนย์ที่ได้รับคัดเลือก  ระหว่างวันที่ 14 - 25 มิถุนายน 2564
     13. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่   ที่มหาวิทยาลัย ณ ศูนย์ที่ได้รับคัดเลือก  ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564
     14. สอบวัดแววความเป็นครู   เฉพาะคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม       วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564
                    หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (4 ปี)  เวลา 09.00 - 11.00 น.
     15. วันเปิดภาคการศึกษา 1/2564  ที่มหาวิทยาลัย ณ ศูนย์ที่ได้รับคัดเลือก  วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564

     หมายเหตุ 1. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.register.rmutsb.ac.th หรือโทรศัพท์ 0 3570 9085, 08 1780 6996
         2. ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13