Page 9 - 631229-ระเบียบการ TCAS 2564 (รับวุฒิ ม.6) 291263
P. 9

2


                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
             ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2564
                      ระดับปริญญาตรี (รับวุฒิ ม.6)
                      รอบที่ 2 โควตา (Quota) ใช้คะแนน
            รายการ          กิจกรรม/สถานที่/ผู้รับผิดชอบ     วัน/เดือน/ปี
      1. ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ของ ทปอ. ส าหรับผู้สมัครที่ยังไม่เคยลงทะเบียน ก่อนสมัคร  ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 23 เมษายน 2564
      2. สมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  1. สมัครผ่านเว็บไซต์ admissions.rmutsb.ac.th
        ช าระเงินค่าสมัครและส่งเอกสารการสมัคร 2. ช าระเงินค่าสมัครได้ที่
                       - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา
                       - ที่ท าการไปรษณีย์ ทุกแห่ง  ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 23 เมษายน 2564
                       - เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ
                     3. ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ให้มหาวิทยาลัย
                       ณ ศูนย์ที่เลือกสมัครอันดับ 1
      3. สมัครด้วยตนเอง                       ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 23 เมษายน 2564
        ช าระเงินค่าสมัครและส่งเอกสารการสมัคร  ที่มหาวิทยาลัย ณ ศูนย์ที่เลือกสมัครอันดับ 1  (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
      4. คัดเลือก         คณะคัดเลือกจากเอกสารการสมัคร และผลคะแนน
                     GPAX 5 ภาค คะแนนสอบ O-NET, GAT/PAT, สามัญ  ระหว่างวันที่ 3 - 6 พฤษภาคม 2564
                     9 วิชาของผู้สมัคร จากระบบ TCAS ของ ทปอ.
                     ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก     วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564
                     ให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
      5. ส่งรายชื่อผู้สมัครและผู้ผ่านการคัดเลือก  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564
        รูปแบบที่ 2 เข้าระบบ TCAS ของ ทปอ.
      6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  1. ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.rmutsb.ac.th  วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564
        เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษารอบที่ 2  2. ณ ศูนย์ที่ได้รับคัดเลือก
      7. ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  ผ่านระบบ TCAS ของ ทปอ.  ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2564
      8. สละสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS ของ ทปอ.  ส าหรับผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษารอบที่ 1 หรือ รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2564
        ช่วงที่ 2        สละสิทธิ์                                              2
      9. ดึงรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษารอบที่ 2  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564
      10. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  1. ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.rmutsb.ac.th  วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564
                     2. ณ ศูนย์ที่ได้รับคัดเลือก
      11. รายงานตัวขึ้นทะเบียน   - ผ่านระบบออนไลน์ admissions.rmutsb.ac.th  ระหว่างวันที่ 24 - 28 พฤษภาคม 2564
         ผ่านระบบออนไลน์ ช าระเงิน  - ช าระเงิน และส่งเอกสารการรายงานตัวขึ้นทะเบียน
         และส่งเอกสารการรายงานตัว  เป็นนักศึกษาทางไปรษณีย์ หรือส่งด้วยตนเอง  ระหว่างวันที่ 24 - 28 พฤษภาคม 2564
         ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา   ที่มหาวิทยาลัย ณ ศูนย์ที่ได้รับคัดเลือก  (ในวันเวลาราชการ)
      12. เรียนปรับพื้นฐาน     ที่มหาวิทยาลัย ณ ศูนย์ที่ได้รับคัดเลือก  ระหว่างวันที่ 14 - 25 มิถุนายน 2564
      13. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่   ที่มหาวิทยาลัย ณ ศูนย์ที่ได้รับคัดเลือก  ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564
      14. สอบวัดแววความเป็นครู   เฉพาะคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม      วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564
                     หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (4 ปี)  เวลา 09.00 - 11.00 น.
      15. วันเปิดภาคการศึกษา 1/2564  ที่มหาวิทยาลัย ณ ศูนย์ที่ได้รับคัดเลือก  วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564

      หมายเหตุ 1.  ผู้สมัครที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว ต้องสละสิทธิ์ก่อนการสมัคร รอบที่ 2 โควตา (Quota) ใช้คะแนน หาก ทปอ. ตรวจสอบ
           ภายหลังว่าท่านไม่ได้ด าเนินการตามแจ้ง มหาวิทยาลัยไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งปวงที่ช าระให้กับมหาวิทยาลัย
          2. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.register.rmutsb.ac.th หรือโทรศัพท์ 0 3570 9085, 08 1780 6996
          3.  ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14