Page 10 - 640108-ระเบียบการโควตา+รับตรง 2564 (080164)
P. 10

2

                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
             ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรง ประจ าปีการศึกษา 2564
        ระดับ ปวช. (รับวุฒิ ม.3) ระดับ ปวส. (รับวุฒิ ปวช./ม.6) และระดับปริญญาตรี (รับวุฒิ ปวช./ปวส.)
         รายการ         กิจกรรม/สถานที่/ผู้รับผิดชอบ      วัน/เดือน/ปี
     1. สมัครผ่านเว็บไซต์  1. สมัครผ่านเว็บไซต์ admissions.rmutsb.ac.th  ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2563
       ช าระเงินค่าสมัคร  2. ช าระเงินค่าสมัครได้ที่
       และส่งเอกสารการสมัคร     - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา  ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563
                    - ที่ท าการไปรษณีย์ ทุกแห่ง      ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564
                    - เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ  ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2564
                 3. ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ให้มหาวิทยาลัย
                   ณ ศูนย์ที่เลือกสมัครอันดับ 1  ช่วงที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2564

                 4. ส่งเอกสารการสมัคร เฉพาะช่วงที่ 5
                   ทาง E-mail: register@rmutsb.ac.th  ช่วงที่ 5 ระหว่างวันที่ 1 - 11 มิถุนายน 2564
     2. สมัครด้วยตนเอง ช าระเงิน  ที่มหาวิทยาลัย ณ ศูนย์ที่เลือกสมัครอันดับ 1  ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่
       ค่าสมัคร และส่งเอกสารการสมัคร              11 มิถุนายน 2564 (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
     3. คัดเลือก                         ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 - 18 ธันวาคม 2563
                 คณะด าเนินการคัดเลือก        ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564
                 จากเอกสารการสมัคร/สอบสัมภาษณ์    ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 12 - 20 เมษายน 2564
                 และส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
                 ให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ช่วงที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 - 4 มิถุนายน 2564
                                    ช่วงที่ 5 ระหว่างวันที่ 1 - 11 มิถุนายน 2564
     4. ประกาศรายชื่อ                        ช่วงที่ 1 วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563
       ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา  1. ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.rmutsb.ac.th  ช่วงที่ 2 วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
                 2. ณ ศูนย์ที่ได้รับคัดเลือก      ช่วงที่ 3 วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564
                                     ช่วงที่ 4 วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564
                 ผ่านระบบรับสมัครนักศึกษา admissions.rmutsb.ac.th  ช่วงที่ 5 ระหว่างวันที่ 1 - 11 มิถุนายน 2564
     5. รายงานตัวขึ้นทะเบียน                   ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 - 30 ธันวาคม 2563              2
       ผ่านระบบออนไลน์ ช าระเงิน  - ผ่านระบบออนไลน์ admissions.rmutsb.ac.th  (ในวันเวลาราชการ)
       และส่งเอกสารการรายงานตัว  - ช าระเงิน และส่งเอกสารการรายงานตัวขึ้นทะเบียน  ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2564
       ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  เป็นนักศึกษาทางไปรษณีย์ หรือส่งด้วยตนเอง  ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 26 - 30 เมษายน 2564
                  ที่มหาวิทยาลัย ณ ศูนย์ที่ได้รับคัดเลือก  ช่วงที่ 4 ระหว่างวันที่ 8 - 11 มิถุนายน 2564
                                    ช่วงที่ 5 ระหว่างวันที่ 1 - 11 มิถุนายน 2564
     6. เรียนปรับพื้นฐาน
       (เฉพาะระดับปริญญาตรี  ที่มหาวิทยาลัย ณ ศูนย์ที่ได้รับคัดเลือก  ระหว่างวันที่ 14 - 25 มิถุนายน 2564
       4 – 5 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง)
     7. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ที่มหาวิทยาลัย ณ ศูนย์ที่ได้รับคัดเลือก  ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564
     8. สอบวัดแววความเป็นครู  เฉพาะคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม       วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564
                 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (4 ปี)  เวลา 09.00 - 11.00 น.
     9. วันเปิดภาคการศึกษา 1/2564  ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ       วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564
                 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคสมทบ
                 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ   วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564
                 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ


      หมายเหตุ 1. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.register.rmutsb.ac.th หรือโทรศัพท์ 0 3570 9085, 08 1780 6996
         2. ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15