Page 3 - 640108-ระเบียบการโควตา+รับตรง 2564 (080164)
P. 3

ระเบียบการ
             การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

             ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี


                     ประจ าปีการศึกษา 2564


                         ระบบโควตา


                         ระบบรับตรง


      ส่วนที่ 1 รายละเอียดการรับสมัครเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

      ส่วนที่ 2 จ านวนรับสมัคร คุณวุฒิเดิมที่รับเข้าศึกษา วิธีการ และก าหนดการคัดเลือกบุคคล

           เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ภาคสมทบ)

      ส่วนที่ 3 จ านวนรับสมัคร คุณวุฒิเดิมที่รับเข้าศึกษา วิธีการ และก าหนดการคัดเลือกบุคคล
                                                                       ๑
           เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

      ส่วนที่ 4 จ านวนรับสมัคร คุณวุฒิเดิมที่รับเข้าศึกษา วิธีการ และก าหนดการคัดเลือกบุคคล

           เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 – 5 ปี

      ส่วนที่ 5 จ านวนรับสมัคร คุณวุฒิเดิมที่รับเข้าศึกษา วิธีการ และก าหนดการคัดเลือกบุคคล

           เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง และระดับปริญญาตรี (เทียบโอนรายวิชา)

        ระเบียบการและใบสมัครสามารถใช้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ


                       จ านวน 4 ศูนย์ ดังนี้
           1. ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา    2. ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

           3. ศูนย์นนทบุรี           4. ศูนย์สุพรรณบุรี


                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

        RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SUVARNABHUMI
   1   2   3   4   5   6   7   8