Page 4 - 640108-ระเบียบการโควตา+รับตรง 2564 (080164)
P. 4

สารบัญ
                                                หน้า
      ประกาศการรับสมัครเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
      ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564


      ส่วนที่ 1 รายละเอียดการรับสมัครเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
          1.1 ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
             (1) ระบบโควตา                              1
             (2) ระบบรับตรง                              2
          1.2 สถานที่ตั้งของศูนย์ที่จัดการศึกษา                     3
          1.3 หลักเกณฑ์ และวิธีการสมัครเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา          4
          1.4 การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา                   10
          1.5 ค่าบ ารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา                11

      ส่วนที่ 2 จ านวนรับสมัคร คุณวุฒิเดิมที่รับเข้าศึกษา วิธีการ และก าหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
          ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ภาคสมทบ)
          2.1 จ านวนรับสมัคร และคุณวุฒิเดิมที่รับเข้าศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  13

          2.2 วิธีการ และก าหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  14

      ส่วนที่ 3 จ านวนรับสมัคร คุณวุฒิเดิมที่รับเข้าศึกษา วิธีการ และก าหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา                  ๒

          ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
          3.1 จ านวนรับสมัคร และคุณวุฒิเดิมที่รับเข้าศึกษา
             (1) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม                       15
             (2) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ                 17
          3.2 วิธีการ และก าหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
             (1) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม                       19
             (2) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ                 20
   1   2   3   4   5   6   7   8   9