Page 6 - 640108-ระเบียบการโควตา+รับตรง 2564 (080164)
P. 6

สารบัญ

                                                หน้า


      ภาคผนวก
           แบบฟอร์มน าส่งรายชื่อและเอกสารการสมัครเข้าศึกษาระบบโควตา ประจ าปีการศึกษา 2564  62

           ใบสมัครเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 (ใช้ในการแนะแนวการศึกษา  63
            และกรณีไม่สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ได้)
           ใบช าระเงินค่าสมัคร (Pay in) กรณีไม่สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ได้       64
           ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร กรณีไม่สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ได้          65
           ที่อยู่ส าหรับติดหน้าซอง ส่งเอกสารการสมัคร                 66
           ที่อยู่ส าหรับติดหน้าซอง ส่งเอกสารการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา   67


                                                                       ๔
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11