Page 7 - 640108-ระเบียบการโควตา+รับตรง 2564 (080164)
P. 7

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
              เรื่อง การรับสมัครเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
             ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔
                      _____________________________

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดรับสมัครเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
      ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔
      ทั้งภาคปกติ และภาคสมทบ จ าแนกตามคณะ และสาขาวิชา ตามปฏิทินและระเบียบการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
           ๑. การรับสมัครเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ admissions.rmutsb.ac.th
             หรือสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย ณ ศูนย์ที่เลือกสมัครอันดับ ๑ ดังนี้
             ๑.๑ ระบบโควตา รับสมัคร ระหว่างวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
             ๑.๒ ระบบรับตรง รับสมัคร ระหว่างวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
           ๒. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา จะมีสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อได้รายงานตัวขึ้นทะเบียนและช าระเงิน
             พร้อมส่งเอกสารการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาครบถ้วนตามประกาศก าหนด
           ๓. นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการบิน มีการจัดการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติ
             โดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพโดยตรงจากบริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จ ากัด ภายใต้บริษัท
             การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ในห้องปฏิบัติการของบริษัท
           ๔. เรียนปรับพื้นฐาน ณ ศูนย์ที่ได้รับคัดเลือก ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔
           ๕. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ ศูนย์ที่ได้รับคัดเลือก ระหว่างวันที่ ๒๘ มิถุนายน - ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
           ๖. สอบวัดแววความเป็นครู ณ ศูนย์ที่ได้รับคัดเลือก เฉพาะคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
             หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (๔ ปี) วันเสาร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔                         ๑
           ๗.  วันเปิดภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ ดังนี้
             ๗.๑ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ วันเสาร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔
             ๗.๒ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคสมทบ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
               และระดับปริญญาตรี ภาคปกติ วันจันทร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔
           ๘. กรณีเอกสารการศึกษาที่ใช้ในการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่ใช่ฉบับสมบูรณ์
             ผู้รายงานตัวฯ ต้องส่งมอบฉบับสมบูรณ์ภายหลัง โดยเอกสารดังกล่าวต้องระบุวันส าเร็จการศึกษา
             จากสถาบันการศึกษาเดิมก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ ซึ่งหากผลการตรวจสอบ
             ภายหลังพบว่าไม่ได้เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ มหาวิทยาลัย
             จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษา และมหาวิทยาลัยไม่คืนเงินค่าใช้จ่ายทั้งปวงที่ช าระ
             ให้กับมหาวิทยาลัย ไม่ว่ากรณีใด

                 ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓                             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา)
                           อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12