Page 8 - 640108-ระเบียบการโควตา+รับตรง 2564 (080164)
P. 8

ส่วนที่ 1      รายละเอียดการรับสมัครเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา


          ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา จ านวน 2 ฉบับ


          สถานที่ตั้งของศูนย์ที่จัดการศึกษา          หลักเกณฑ์ และวิธีการสมัครเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา


          การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา


          ค่าบ ารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา


                                                                       0
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13