Page 9 - 640108-ระเบียบการโควตา+รับตรง 2564 (080164)
P. 9

1

                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
              ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบโควตา ประจ าปีการศึกษา 2564
        ระดับ ปวช. (รับวุฒิ ม.3) ระดับ ปวส. (รับวุฒิ ปวช./ม.6) และระดับปริญญาตรี (รับวุฒิ ปวช./ปวส.)

         รายการ        กิจกรรม/สถานที่/ผู้รับผิดชอบ       วัน/เดือน/ปี
     1. สมัครผ่านเว็บไซต์  1. สมัครผ่านเว็บไซต์ admissions.rmutsb.ac.th  ช่วงที่ 1
       ช าระเงินค่าสมัคร  2. ช าระเงินค่าสมัครได้ที่     ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2563
       และส่งเอกสารการสมัคร    - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา  ช่วงที่ 2
       ที่สถานศึกษาเดิมของผู้สมัคร    - ที่ท าการไปรษณีย์ ทุกแห่ง  ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564
                   - เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ    ช่วงที่ 3
                3. ส่งเอกสารการสมัครที่สถานศึกษาเดิมของผู้สมัคร  ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2564
     2. สถานศึกษาส่งรายชื่อ                   ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม - 4 ธันวาคม 2563
       พร้อมเอกสารการสมัคร  ส่งที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน    ช่วงที่ 2
       ให้มหาวิทยาลัย   ณ ศูนย์ที่เลือกสมัครอันดับ 1    ระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
                                  ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ - 9 เมษายน 2564
     3. คัดเลือก      คณะด าเนินการคัดเลือกจากเอกสารการสมัคร/สอบ ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 - 18 ธันวาคม 2563
                สัมภาษณ์และส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564
                ให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 12 - 20 เมษายน 2564
     4. ประกาศรายชื่อ                       ช่วงที่ 1 วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563
       ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา  1. ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.rmutsb.ac.th  ช่วงที่ 2 วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
                2. ณ ศูนย์ที่ได้รับคัดเลือก
                                     ช่วงที่ 3 วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564
     5. รายงานตัวขึ้นทะเบียน  - ผ่านระบบออนไลน์ admissions.rmutsb.ac.th  ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 - 30 ธันวาคม 2563
       ผ่านระบบออนไลน์ ช าระเงิน  - ช าระเงิน และส่งเอกสารการรายงานตัวขึ้นทะเบียน  (ในวันเวลาราชการ)
       และส่งเอกสารการรายงานตัว  เป็นนักศึกษาทางไปรษณีย์ หรือส่งด้วยตนเอง  ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2564     1
       ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา   ที่มหาวิทยาลัย ณ ศูนย์ที่ได้รับคัดเลือก  ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 26 - 30 เมษายน 2564


     6. เรียนปรับพื้นฐาน
       (เฉพาะระดับปริญญาตรี  ที่มหาวิทยาลัย ณ ศูนย์ที่ได้รับคัดเลือก  ระหว่างวันที่ 14 - 25 มิถุนายน 2564
       4 – 5 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง)
     7. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ที่มหาวิทยาลัย ณ ศูนย์ที่ได้รับคัดเลือก  ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564
     8. สอบวัดแววความเป็นครู  เฉพาะคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม      วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564
                หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (4 ปี)   เวลา 09.00 - 11.00 น.
     9. วันเปิดภาคการศึกษา 1/2564 ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ       วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564
                ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคสมทบ
                ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ    วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564
                ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

      หมายเหตุ 1. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.register.rmutsb.ac.th หรือโทรศัพท์ 0 3570 9085, 08 1780 6996
         2. ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14