Page 10 - ระเบียบการ รับตรง 2563 (20 พ.ย.62)
P. 10

- ๒ -


           ๕. เรียนปรับพื้นฐาน ณ ศูนย์ที่ได้รับคัดเลือก ตามก าหนดเวลาดังนี้
            ๕.๑ รอบที่ ๑ ถึงรอบที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๒ พฤษภาคม-๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
            ๕.๒ รอบที่ ๕ และรอบที่ ๖ ตามระยะเวลาที่คณะประกาศก าหนด
           ๖. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ ศูนย์ที่ได้รับคัดเลือก ระหว่างวันที่ ๘-๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
           ๗. สอบวัดแววความเป็นครู ณ ศูนย์ที่ได้รับคัดเลือก เฉพาะคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
             หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (๕ ปี) วันเสาร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

           ๘.  วันเปิดภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ ดังนี้
             ๘.๑ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ วันเสาร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
             ๘.๒ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคสมทบ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
               ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า
               วันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
           ๙. กรณีเอกสารการศึกษาที่ใช้ในการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่ใช่ฉบับสมบูรณ์
             ผู้รายงานตัวฯ ต้องส่งมอบฉบับสมบูรณ์ภายหลัง โดยเอกสารดังกล่าวต้องระบุวันส าเร็จการศึกษา

             จากสถาบันการศึกษาเดิมก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ ซึ่งหากผลการตรวจสอบ
             ภายหลังพบว่าไม่ได้เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ มหาวิทยาลัย
             จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาและมหาวิทยาลัยไม่คืนเงินค่าใช้จ่ายทั้งปวงที่ช าระ
             ให้กับมหาวิทยาลัย

                 ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
                                                                       ๒                            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา)
                          อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15