Page 10 - 00012
P. 10

- ๒ -


           ๖. เรียนปรับพื้นฐาน ณ ศูนย์ที่ได้รับคัดเลือก ตามก าหนดเวลาดังนี้
            ๖.๑ รอบที่ ๑ ถึงรอบที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๒ พฤษภาคม-๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
            ๖.๒ รอบที่ ๕ และรอบที่ ๖ ตามระยะเวลาที่คณะประกาศก าหนด
           ๗. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ ศูนย์ที่ได้รับคัดเลือก ระหว่างวันที่ ๘-๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
           ๘. สอบวัดแววความเป็นครู ณ ศูนย์ที่ได้รับคัดเลือก เฉพาะคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
             หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (๕ ปี) วันเสาร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

           ๙.  วันเปิดภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ ดังนี้
             ๙.๑ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ วันเสาร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
             ๙.๒ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคสมทบ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
               ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า
               วันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
           ๑๐. กรณีเอกสารการศึกษาที่ใช้ในการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่ใช่ฉบับสมบูรณ์
              ผู้รายงานตัวฯ ต้องส่งมอบฉบับสมบูรณ์ภายหลัง โดยเอกสารดังกล่าวต้องระบุวันส าเร็จการศึกษา

              จากสถาบันการศึกษาเดิมก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ ซึ่งหากผลการตรวจสอบ
              ภายหลังพบว่าไม่ได้เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ มหาวิทยาลัย
              จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาและมหาวิทยาลัยไม่คืนเงินค่าใช้จ่ายทั้งปวงที่ช าระ
              ให้กับมหาวิทยาลัย

                 ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
                                                                       ๒                            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา)
                          อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15