Page 3 - ระเบียบการ รับตรง 2563 (20 พ.ย.62)
P. 3

ระเบียบการ
             การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

             ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี
                     ประจ าปีการศึกษา 2563


             รอบที่ 1 โควตา (วิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ)
             รอบที่ 2 โควตา (วิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ) เพิ่มเติม 1

             รอบที่ 3 โควตา (วิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ) เพิ่มเติม 2

             รอบที่ 4 รับตรงทั่วไป
             รอบที่ 5 รับตรงทั่วไป (เพิ่มเติม 1)

             รอบที่ 6 รับตรงทั่วไป (เพิ่มเติม 2)
      ส่วนที่ 1 รายละเอียดการรับสมัครเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

      ส่วนที่ 2 จ านวนรับสมัคร คุณวุฒิที่รับเข้าศึกษา วิธีการ และก าหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
           ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ภาคสมทบ)                                           ๑

      ส่วนที่ 3 จ านวนรับสมัคร คุณวุฒิที่รับเข้าศึกษา วิธีการ และก าหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
           ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

      ส่วนที่ 4 จ านวนรับสมัคร คุณวุฒิที่รับเข้าศึกษา วิธีการ และก าหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
           ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4–5 ปี

      ส่วนที่ 5 จ านวนรับสมัคร คุณวุฒิที่รับเข้าศึกษา วิธีการ และก าหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

           ระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง และระดับปริญญาตรี (เทียบโอนรายวิชา)

        ระเบียบการและใบสมัครสามารถใช้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

                       จ านวน 4 ศูนย์ ดังนี้
           1. ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา    2. ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
           3. ศูนย์นนทบุรี           4. ศูนย์สุพรรณบุรี


                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
        RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SUVARNABHUMI
   1   2   3   4   5   6   7   8