Page 7 - ระเบียบการ รับตรง 2563 (20 พ.ย.62)
P. 7

สารบัญ

                                                หน้า


      ภาคผนวก
           แบบฟอร์มน าส่งรายชื่อพร้อมเอกสารการสมัครเข้าศึกษาโควตา ประจ าปีการศึกษา 2563  60

           ตัวอย่างการกรอกใบสมัครกรณีสมัครทางไปรษณีย์                 61
           ใบช าระเงินค่าสมัคร (Pay in) กรณีสมัครทางไปรษณีย์             62
           ที่อยู่ติดหน้าซอง ส าหรับสถานศึกษาส่งรายชื่อพร้อมเอกสารการสมัครโควตา รอบที่ 1-รอบที่ 3  63
           ที่อยู่ส าหรับติดหน้าซอง ส าหรับผู้สมัครส่งเอกสารการสมัคร รอบที่ 1-รอบที่ 5  63
           ที่อยู่ส าหรับติดหน้าซอง ส่งเอกสารการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา   64
                                                                       ๔
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12