Page 9 - ระเบียบการ รับตรง 2563 (20 พ.ย.62)
P. 9

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
             เรื่อง การรับสมัครเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
            ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓
                     ___________________________

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดรับสมัครเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
      ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓
      ทั้งภาคปกติ และภาคสมทบ จ าแนกตามคณะ และสาขาวิชา จ านวน ๖ รอบ ตามปฏิทินและระเบียบการ
      การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
           ๑. การรับสมัครเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ admissions.rmutsb.ac.th
             หรือสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย ณ ศูนย์ที่เลือกสมัครอันดับ ๑ จ านวน ๖ รอบ ดังนี้
             รอบที่ ๑ โควตา (วิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ) รับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
                 ถึงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
             รอบที่ ๒ โควตา (วิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ) เพิ่มเติม ๑ รับสมัคร ระหว่างวันที่

                 ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓
             รอบที่ ๓ โควตา (วิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ) เพิ่มเติม ๒ รับสมัคร ระหว่างวันที่
                 ๖ กุมภาพันธ์-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓
             รอบที่ ๔ รับตรงทั่วไป รับสมัคร ระหว่างวันที่ ๒๔ มีนาคม-๒๗ เมษายน ๒๕๖๓

             รอบที่ ๕ รับตรงทั่วไป (เพิ่มเติม ๑) รับสมัคร ระหว่างวันที่ ๒๘ เมษายน-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
             รอบที่ ๖ รับตรงทั่วไป (เพิ่มเติม ๒) รับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑-๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓                    ๑
           ๒. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา จะมีสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อได้ขึ้นทะเบียนและช าระเงิน
             พร้อมส่งเอกสารการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาครบถ้วนตามประกาศก าหนด
           ๓. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า (ภาคสมทบ) จะได้รับทุนการศึกษาร้อยละ ๗๐
             ของค่าบ ารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษา ในทุกภาคการศึกษาปกติ ตลอดหลักสูตร

             จากบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ทั้งนี้ การรับทุนโดยนักศึกษาจ่ายเงินร้อยละ ๓๐
             ของค่าบ ารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษา ในทุกภาคการศึกษาปกติ ตลอดหลักสูตร
             ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาให้ทุนการศึกษา
           ๔. นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการบิน มีการจัดการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติ
             โดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพโดยตรงจากบริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จ ากัด ภายใต้บริษัท
             การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ในห้องปฏิบัติการของบริษัท

                                         ๕. เรียนปรับพื้นฐาน...
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14