สถิติผู้ขึ้นทะเบียนนักศึกษาเทียบกับแผนรับ ประจำปีการศึกษา : 2564

* สรุปข้อมูล ณ วันทำการสุดท้ายของสัปดาห์

 

ลำดับ คณะ จำนวนตามแผนรับ จำนวนที่ประกาศรายชื่อ จำนวนผู้ขึ้นทะเบียน ร้อยละ
1 จำนวนรับตามแผนรวม 4,615 0 377 0
2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 735 0 17 0
3 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 250 0 2 0
4 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,965 0 277 0
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 430 0 17 0
6 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 950 0 61 0
7 คณะศิลปศาสตร์ 285 0 3 0
*** เป็นการสรุปข้อมูลเบื้องต้น ข้อมูลอาจการมีการเปลี่ยนแปลงได้