งานกิจกรรม 5ส + 3

กิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลำดับ
รายการ
เอกสาร
1 แผนการดำเนินงานกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

กิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ลำดับ
รายการ
เอกสาร
1 แผนงานกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2 ผลการประเมินกิจกรรม 5ส+3 ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3 ผู้บริหาร มอบเกียรติบัตร และของขวัญ ให้กับหน่วยงานที่มีผลคะแนนสูงสุดจากการตรวจ 5ส+3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1
4 รายงานการประชุมดำเนินงานกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561
5 รายงานการประชุมดำเนินงานกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561
6 รายงานการประชุมดำเนินงานกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3/2561
7 รายงานการประชุมดำเนินงานกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 4/2561
8 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
9 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561


กิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ลำดับ
รายการ
เอกสาร
1 แผนงานกิจกรรม 5ส + 3ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2 รายงานการประชุมดำเนินงานกิจกรรม 5ส + 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2560
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม 5ส + 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5ส + 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
5 ผลการประเมินกิจกรรม 5ส+3 ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


กิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ลำดับ
รายการ
เอกสาร
1 แผนงานกิจกรรม 5ส + 3ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2 รายงานการประชุมดำเนินงานกิจกรรม 5ส + 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2559
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส + 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5ส + 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
5 ผลการประเมินกิจกรรม 5ส+3 ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559


กิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ลำดับ
รายการ
เอกสาร
1 แผนงานกิจกรรม 5ส + 3ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
2 รายงานการประชุมดำเนินงานกิจกรรม 5ส + 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1/2557
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5ส + 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
4 ผลการประเมินกิจกรรม 5ส+3 ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รายงานการประชุมดำเนินงานกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561

POST: