งานกิจกรรม 5ส + 3

กิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ลำดับ
รายการ
เอกสาร
1 คำสั่ง  
   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   แต่งตั้งคณะกรรมการรับการตรวจประเมินส่วนนโยบายและการบริหารจัดกิจกรรม 5ส+3  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของสำนักงานศูนย์
2 นโยบายกิจกรรม 5ส+3
3 แผนการดำเนินงานกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
4 ความรู้และหลักการปฏิบัติ 5ส+3  
   คู่มือกิจกรรม 5ส+3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
   แนวคิด ประโยชน์ หลักการ และเกณฑ์การประเมินกิจกรรม 5ส+3
   หลักการปฏิบัติ 5ส+3
   เชิญชวนทำกิจกรรม 5 ส+3
5 แผนพัฒนาคุณภาพกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
6 ประมวลภาพก่อนทำกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
   ครั้งที่ 1  
   ครั้งที่ 2  
   ครั้งที่ 3  
7 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
   ครั้งที่ 1
8 ดำเนินการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
   ครั้งที่ 1  
   ครั้งที่ 2  
   ครั้งที่ 3  
9 ผลการตรวจประเมินตนเองกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
10 ผู้บริหารมอบของขวัญ เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร  
11 เกณฑ์มาตรฐานกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
   งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์นนทบุรี
   งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์วาสุกรี
   งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์สุพรรณบุรี

กิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลำดับ
รายการ
เอกสาร
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2 นโยบายกิจกรรม 5ส+3
3 แผนการดำเนินงานกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
4 ความรู้และหลักการปฏิบัติ 5ส+3  
   คู่มือกิจกรรม 5ส+3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
   แนวคิด ประโยชน์ หลักการ และเกณฑ์การประเมินกิจกรรม 5ส+3
   หลักการปฏิบัติ 5ส+3
   เชิญชวนทำกิจกรรม 5 ส+3
5 แผนพัฒนาคุณภาพกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
6 ประมวลภาพก่อนทำกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
   ครั้งที่ 1
   ครั้งที่ 2
   ครั้งที่ 3
7 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
   ครั้งที่ 1
   ครั้งที่ 2
8 ดำเนินการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
   ครั้งที่ 1
   ครั้งที่ 2
   ครั้งที่ 3
9 ผลการตรวจประเมินตนเองกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
10 ผู้บริหารมอบของขวัญ เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร
11 เกณฑ์มาตรฐานกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
   งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์นนทบุรี
   งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์วาสุกรี
   งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์สุพรรณบุรี

กิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ลำดับ
รายการ
เอกสาร
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2 นโยบายกิจกรรม 5ส+3
3 แผนการดำเนินงานกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
4 ความรู้และหลักการปฏิบัติ 5ส+3  
   หลักการปฏิบัติ 5ส+3
   เชิญชวนทำกิจกรรม 5 ส+3
5 ประมวลภาพก่อนทำกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
   ครั้งที่ 1
   ครั้งที่ 2
   ครั้งที่ 3
6 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
   ครั้งที่ 1
   ครั้งที่ 2
   ครั้งที่ 3
   ครั้งที่ 4
7 ดำเนินการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
   ครั้งที่ 1
   ครั้งที่ 2
   ครั้งที่ 3
8 ผลการตรวจประเมินตนเองกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
   ครั้งที่ 1
   ครั้งที่ 2
   ครั้งที่ 3
9 ผู้บริหารมอบของขวัญ เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร

กิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ลำดับ
รายการ
เอกสาร
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3 แผนงานกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
   ครั้งที่ 1
   ครั้งที่ 2
   ครั้งที่ 3
   ครั้งที่ 4
5 ผลการประเมินกิจกรรม 5ส+3 ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
6 ผู้บริหารมอบของขวัญ เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร


กิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ลำดับ
รายการ
เอกสาร
1 คำ

POST: