งานกิจกรรม 5ส + 3

กิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ
รายการ
เอกสาร
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2 นโยบายกิจกรรม 5ส+3
3 แผนการดำเนินงานกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
4 ความรู้และหลักการปฏิบัติ 5ส+3  
   คู่มือกิจกรรม 5ส+3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
   แนวคิด ประโยชน์ หลักการ และเกณฑ์การประเมินกิจกรรม 5ส+3
   หลักการปฏิบัติ 5ส+3
   เชิญชวนทำกิจกรรม 5 ส+3
5 แผนพัฒนาคุณภาพกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
6 ประมวลภาพก่อนทำกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
   ครั้งที่ 1
   ครั้งที่ 2
   ครั้งที่ 3
7 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
   ครั้งที่ 1
   ครั้งที่ 2
8 ดำเนินการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
   ครั้งที่ 1
   ครั้งที่ 2
   ครั้งที่ 3
9 ผลการตรวจประเมินตนเองกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
10 ผู้บริหารมอบของขวัญ เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร
11 เกณฑ์มาตรฐานกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
   งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์นนทบุรี
   งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์วาสุกรี
   งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์สุพรรณบุรี

กิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ลำดับ
รายการ
เอกสาร
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2 นโยบายกิจกรรม 5ส+3
3 แผนการดำเนินงานกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
4 ความรู้และหลักการปฏิบัติ 5ส+3  
   หลักการปฏิบัติ 5ส+3
   เชิญชวนทำกิจกรรม 5 ส+3
5 ประมวลภาพก่อนทำกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
   ครั้งที่ 1
   ครั้งที่ 2
   ครั้งที่ 3
6 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
   ครั้งที่ 1
   ครั้งที่ 2
   ครั้งที่ 3
   ครั้งที่ 4
7 ดำเนินการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
   ครั้งที่ 1
   ครั้งที่ 2
   ครั้งที่ 3
8 ผลการตรวจประเมินตนเองกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
   ครั้งที่ 1
   ครั้งที่ 2
   ครั้งที่ 3
9 ผู้บริหารมอบของขวัญ เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร

กิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ลำดับ
รายการ
เอกสาร
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3 แผนงานกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
   ครั้งที่ 1
   ครั้งที่ 2
   ครั้งที่ 3
   ครั้งที่ 4
5 ผลการประเมินกิจกรรม 5ส+3 ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
6 ผู้บริหารมอบของขวัญ เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร


กิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ลำดับ
รายการ
เอกสาร
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
3 แผนงานกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
4 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1
5 ผลการประเมินกิจกรรม 5ส+3 ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


กิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ลำดับ
รายการ
เอกสาร
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
3 แผนงานกิจกรรม 5ส+3ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
4 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1
5 ผลการประเมินกิจกรรม 5ส+3 ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559


กิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ลำดับ
รายการ
เอกสาร
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
2 แผนงานกิจกรรม 5ส+3ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
3 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1
4 ผลการประเมินกิจกรรม 5ส+3 ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 

POST: