ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ลำดับ
รายการ
ไฟล์ข้อมูล
1   รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 
2   รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 
3   รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 
4   รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 
5   รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556
6   รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555

POST: