งาน ก.พ.ร.


งาน ก.พ.ร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลำดับ
รายการ
เอกสาร
1  คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


งาน ก.พ.ร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ลำดับ
รายการ
เอกสาร
1  คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2  รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือน
3  รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 9 เดือน
4  รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน


งาน ก.พ.ร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ลำดับ
รายการ
เอกสาร
1  คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
2  รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558


งาน ก.พ.ร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ลำดับ
รายการ
เอกสาร
1  คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
2  รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

POST: