ศูนย์วาสุกรี

สถานที่ : 
อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 3107 (งานทะเบียน)
ที่อยู่ : 
เลขที่ 19 หมู่ที่ 3 ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์ :
0 3525 2392 ต่อ133, 144
เบอร์โทรสาร :
0 3525 2393
VOIP :
32000

POST: