ศูนย์นนทบุรี

MapMap

สถานที่ : 
อาคาร 6 (เขตใต้) ชั้น 3 ห้อง 6301 (งานทะเบียน)
ที่อยู่ : 
เลขที่ 217 ถนนนนทบุรี  ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ :
0 2526 6467
เบอร์โทรสาร :
0 2525 2682
VOIP :
22000

POST: