มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน SOPสำหรับอาจารย์
รายการ ดาวน์โหลด
 Flowchart (CHE CO) 
 การจัดทำหลักสูตรใหม่ 
 การปรับปรุงหลักสูตร
 การปิดหลักสูตร
 การส่งนักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการ
 การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
องค์ความรู้แนวปฏิบัติในการขอรับรองหลักสูตร และการขอรับรองคุณวุฒิ
รายการ ดาวน์โหลด
 การขอรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร (ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา)
 การรับรองหลักสูตร (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)
 การขอรับรองคุณวุฒิ (ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา)
 การขอรับรองคุณวุฒิ (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)
สำหรับนักศึกษา
รายการ ดาวน์โหลด
 การลงทะเบียนเรียน
 การขอลาพักการศึกษา / รักษาสภาพ
 การขอเพิ่มรายวิชา
 การขอถอนรายวิชา
 การขอลงทะเบียนเรียนข้ามศูนย์ศึกษา
 การขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
 การขอสำเร็จการศึกษา
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายการ ดาวน์โหลด
 400-01 การบริการอัดสำเนาเอกสาร
 400-02 การขอเพิ่มรายวิชา
 400-03 การขอถอนรายวิชา
 400-04 การขอลงทะเบียนเรียนข้ามศูนย์ศึกษา
 400-05 สหกิจศึกษา
 400-06 การเทียบโอนผลการศึกษา
 400-07 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
 400-08 ระบบและกลไกการรับนักศึกษาใหม่

POST: