แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักสูตร ปวส.

 
รายการ ดาวน์โหลด
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2556
 มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ ปวช. พ.ศ.2556
 มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ ปวส พ.ศ.2556
 รหัสและลักษณะรายวิชา ระดับ ปวส. (ปรับปรุง พ.ศ.2557)(ฉบับผ่านสภามหาวิทยาลัยฯ) คณะศิลปศาสตร์  
 รหัสและลักษณะรายวิชา ระดับ ปวส. (ปรับปรุง พ.ศ.2557)(ฉบับผ่านสภามหาวิทยาลัยฯ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 รายวิชาหมวดวิชาทักษะชีวิต ระดับ ปวช. (พ.ศ. 2562)(ฉบับผ่านสภามหาวิทยาลัย) 
 รายวิชาหมวดวิชาทักษะชีวิต ระดับ ปวส. (ปรับปรุง พ.ศ. 2562)(ฉบับผ่านสภามหาวิทยาลัย) 

POST: