แบบฟอร์ม มคอ.2

รายการ
ไฟล์
 หัวข้อ มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร
 แบบฟอร์มรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
 แบบฟอร์มผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร 
 แบบฟอร์มภาระการสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร
 แบบฟอร์มบันทึกหลักฐานการลงนามรับรองการตรวจสอบความถูกต้อง รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  
     สภาวิชาการ
     คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
     สภามหาวิทยาลัย
 ตัวอย่างแบบฟอร์มตารางเปรียบเทียบหลักสูตร
 หลักการเขียนบรรณานุกรม (วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ)
 รายวิชากลาง ระดับปริญญาตรี ฉบับผ่านสภามหาวิทยาลัย/ฉบับรับทราบการให้ความเห็นชอบจากสำนักงานปลัดกระทรวงฯ
 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ปรับปรุง พ.ศ. 2559)
 General Education Courses (Revised in 2016) 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ปรับปรุง พ.ศ.2554)
 หมวดวิชาเฉพาะ รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2559)
 Foundation Courses, Specific Courses Mathematics and Science Courses (Revised in 2016) 
 หมวดวิชาเฉพาะ รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2553)

 

POST: