ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับงานสหกิจศึกษา

 

ลำดับที่
รายการ
ดาวน์โหลด
1 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยกองทุนสหกิจศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
2 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยกองทุนสหกิจศึกษา (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการจัดการระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการจัดการระบบสหกิจศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการจัดการระบบสหกิจศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563

POST: