คณาจารย์ผ่านการอบรมสหกิจศึกษา


คณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่ผ่านการอบรม (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2560)

รายการ
ไฟล์
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
  คณะศิลปศาสตร์ 
 
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา
หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา"                                                                                ดาวน์โหลด
  สมาคมสหกิจศึกษาไทย 
  9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี) 
  เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยลงกรณ์
หลักสูตร "วิทยากรสหกิจศึกษา"                                                                                            ดาวน์โหลด
  สมาคมสหกิจศึกษาไทย 
 
หลักสูตร " ผู้รับผิดชอบสหกิจศึกษาในสถานศึกษาและสถานประกอบการ"                        ดาวน์โหลด
  สมาคมสหกิจศึกษาไทย และกลุ่ม มทร.
 
 
หลักสูตร " บุคลากรผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานศึกษาและสถานประกอบการ"             ดาวน์โหลด
  สมาคมสหกิจศึกษาไทย
 
 
หลักสูตร " การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ"                                                                              ดาวน์โหลด
  สมาคมสหกิจศึกษาไทย
 
 
 

POST: