ข้อมูลสถิติงานสหกิจศึกษา

รายการ
ไฟล์
   1. จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาจำแนกรายคณะ ระหว่างปีการศึกษา 2558 ถึง  ปีการศึกษา 2563
   2. จำนวนสถานประกอบการที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษา จำแนกรายคณะ ระหว่างปีการศึกษา 2558 ถึง ปีการศึกษา 2562 
   3. จำนวนอาจารย์ที่ผ่านหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" จำแนกรายคณะ
   4. จำนวนอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาที่ผ่านการอบรม ต่อจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนสหกิจศึกษา
   5. จำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

POST: