สวัสดิการที่นักศึกษาสหกิจศึกษา

สวัสดิการที่นักศึกษาสหกิจศึกษาได้รับจากสถานประกอบการ
 

คณะ
ข้อมูล
  1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  3. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  5. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  6. คณะศิลปศาสตร์

 

POST: