ประเด็นยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการสร้างมาตรฐานการศึกษา พัฒนาระบบบริการ เพื่อให้ผู้รับบริการประทับใจ
 
ปณิธาน 

ยืนหยัดสู้งาน บริการด้วยใจ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

พันธกิจ

1. บริหารจัดการและให้บริการระบบรับเข้าศึกษา ระบบทะเบียนนักศึกษา ระบบลงทะเบียน ระบบประมวลผลการศึกษา ระบบตรวจสอบและ
​     รับรองการสำเร็จการศึกษา

2. สนับสนุนและกระตุ้นให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร บริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบกำกับและติดตามคุณภาพการจัดการศึกษาให้
     เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd)

3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา เพื่อรองรับการให้บริการงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
4. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและประสานงานสหกิจศึกษา
5. สนับสนุนการพัฒนาทักษะการให้บริการของบุคลากรเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าประสงค์ และนโยบายการขับเคลื่อน
     มหาวิทยาลัยคุณธรรมของหน่วยงาน

6. อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาสภาพแวดล้อม เพื่อความยั่งยืน และเพื่อเอื้ออำนวยต่อการจัดการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์

1.  พัฒนาระบบและกระบวนการบริหารหลักสูตร
​     1.1  มีระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร
​     1.2  สนับสนุนการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
​     1.3  การดำเนินงานด้านวิชาการและการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
​     1.4  สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกเพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

2. พัฒนากระบวนการดำเนินงานงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
 
2.1 การดำเนินงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสามารถดำเนินได้ตรงตามพันธกิจและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 
2.2 มีระบบอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนและปัจจัยสนับสนุน
 
2.3 พัฒนากลไกการจัดการด้านการให้บริการที่ยึดผลงานเป็นสำคัญและเผยแพร่ ให้ผู้ขอรับบริการ โดยทั่วถึงกัน
 
2.4 สร้างความเชื่อมั่นด้านบริการที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 
2.5 การให้บริการด้านวิชาการแก่สังคม
 
2.6 พัฒนางานวิจัยสถาบันอย่างต่อเนื่อง
 
2.7 มีกลไกตรวจสอบคุณภาพการเรียนการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวก

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา
​   
3.1 มุ่งสร้างความพร้อมในการจัดหาสิ่งเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศเพื่อให้บริการแก่ผู้ขอรับบริการ
​   
3.2  มีฐานข้อมูลงานส่งเสริมวิชาการเพื่อให้บริการด้านวิชาการผ่านระบบสารสนเทศ
​   
3.3  มุ่งพัฒนาระบบการทำงานและการให้บริการสู่รูปแบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์
   
3.4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารผ่านทาง Smart Device

4. ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการเชิงคุณภาพและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 
4.1 มีการบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และบรรลุตามพันธกิจของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
    4.2  พัฒนาโครงสร้างการบริหารงานให้มีการกระจายอำนาจและกระจายความรับผิดชอบลงไป รองผู้อำนวยการ หรือหัวหน้างาน
           พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกส่วนของประชาคม
    4.3  พัฒนายกระดับศักยภาพบุคลากรที่มีคุณภาพ สู่ความเป็นสากล
    4.4  ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
 
4.5 สร้างสภาพแวดล้อมให้เกิดสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงบุคลากรและผู้มาขอรับบริการ
    4.6  กำหนดให้ระบบประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ บริหารจัดการเพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพ

 


 

 

 

POST: