ปีการศึกษา 2563

 
ปฏิทินเทียบโอน
 
      ประจำปีการศึกษา 2563 
 
 ตารางรายวิชาเทียบโอน
รายการ ดาวน์โหลด
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
     รายวิชาพื้นฐาน หมวดวิชาเฉพาะ
 หลักเกณฑ์การเทียบโอน รายวิชาสาขาพลศึกษาและนันทนาการ
 คณะศิลปศาสตร์  
     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

POST: