ปีการศึกษา 2559

​​

ผลการสอบเทียบโอนผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ม.ค. 60)
รายการ ดาวน์โหลด
 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 
 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 
 
ผลการสอบเทียบโอนผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 คณะศิลปศาสตร์ (ข้อมูล ณ วันที่ 6 ม.ค. 60)
รายการ ดาวน์โหลด
 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 
 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 
 ศูนย์สุพรรณบุรี
 ศูนย์นนทบุรี
 
ผลการสอบเทียบโอนผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
รายการ ดาวน์โหลด
 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา   
       (ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย.59)
        - (ข้อมูล ณ วันที่ 18 พ.ย.59)
        - (ข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ย.59)
 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี   
        - (ข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ย.59)
ศูนย์สุพรรณบุรี  
        - (ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ย.59)
 
ผลการสอบเทียบโอนผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1 คณะศิลปศาสตร์  (ข้อมูล ณ วันที่ 2 พ.ย.59)
รายการ ดาวน์โหลด
 ศูนย์นนทบุรี              
 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี   
 ศูนย์สุพรรณบุรี   
 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 
การเทียบโอนผลการศึกษา
รายการ ดาวน์โหลด
 ปฏิทินการเทียบโอนผลการศึกษาเพื่อยกเว้นรายวิชาเรียน สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559                                
คู่มือการเทียบโอนผลการศึกษาผ่านระบบทะเบียนและประมวลผล
รายการ ดาวน์โหลด
 สำหรับนักศึกษา                                                                                                                         
 สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
รายการ ดาวน์โหลด
 แนวปฏิบัติในการดำเนินการการเทียบโอนผลการศึกษาจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย            
   ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555
รายวิชาที่สามารถเทียบโอนผลการศึกษา
รายการ ดาวน์โหลด
 รายวิชาที่สามารถเทียบโอนผลการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 (TQF)
 รายวิชาที่สามารถเทียบโอนผลการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  
     สาขาวิทยาศาสตร์การประมง
     สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
 รายวิชาที่สามารถเทียบโอนผลการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
     สาขาวิชาการบัญชี  บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)
     สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง 2557)
     สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง 2554)
     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง 2554)
 รายวิชาที่สามารถเทียบโอนผลการศึกษาเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2559 
 รายวิชาที่สามารถเทียบโอนผลการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 รายวิชาที่สามารถเทียบโอนผลการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปรับปรุง ณ วันที่ 5 เมษายน 2559)
 
 
ผลการสอบเทียบโอนผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
รายการ ดาวน์โหลด
 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา   
        - (ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย.59)
        - (ข้อมูล ณ วันที่ 18 พ.ย.59)
        - (ข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ย.59)
 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี   
        - (ข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ย.59)
ศูนย์สุพรรณบุรี  
        - (ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ย.59)
 

POST: