ปีการศึกษา 2561

    ปฏิทินการเทียบโอนผลการศึกษาเพื่อยกเว้นการเรียนรายวิชา
 

รายวิชาที่สามารถเทียบโอนผลการศึกษา
รายการ ดาวน์โหลด
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  
     สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
    สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลอาหาร
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
    สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
    สาขาวิชาสัตวศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
     สาขาวิชาการบัญชี
     สาขาวิชาการตลาด
     สาขาวิชาการจัดการ
     สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
    สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
    สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
        
เพิ่มเติม   5 กันยายน 2561
       
เพิ่มเติม 20 กันยายน 2561


  คณะศิลปศาสตร์  
    หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 
สอบเทียบโอนผลการศึกษา
รายการ ตารางสอบ ผลสอบ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
    ครั้งที่ 1  
  คณะศิลปศาสตร์    
    ครั้งที่ 1  

POST: