ปีการศึกษา 2562


     ปฏิทินการเทียบโอนผลการศึกษาเพื่อยกเว้นการเรียนรายวิชา
 

 รายวิชาที่สามารถเทียบโอนผลการศึกษา
รายการ ดาวน์โหลด
 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
     สาขาวิชาการบัญชี
     สาขาวิชาการตลาด
     สาขาวิชาการจัดการ
     สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
     สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

POST: