ปีการศึกษา 2562


     ปฏิทินการเทียบโอนผลการศึกษาเพื่อยกเว้นการเรียนรายวิชา
    
 

 รายวิชาที่สามารถเทียบโอนผลการศึกษา
รายการ ดาวน์โหลด
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  
     สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
     สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
     สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
     บัญชีบัณฑิต
     สาขาวิชาการตลาด
     สาขาวิชาการจัดการ
     สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
     สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 หลักเกณฑ์การเทียบโอน รายวิชาสาขาพลศึกษาและนันทนาการ
 คณะศิลปศาสตร์  
     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การสอบเทียบโอนผลการศึกษา
รายการ ตารางสอบ ผลสอบ
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
    ครั้งที่ 1  
       ศูนย์นนทบุรี  
       ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  
           - เพิ่มเติม  
       ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี  
           - เพิ่มเติม  
       ศูนย์สุพรรณบุรี  
           - เพิ่มเติม  
    ครั้งที่ 2  
       ศูนย์นนทบุรี  
       ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  
       ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี  
       ศูนย์สุพรรณบุรี  
 คณะศิลปศาสตร์    
    ครั้งที่ 1  
       ศูนย์นนทบุรี  
       ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  
       ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี  
       ศูนย์สุพรรณบุรี  
    ครั้งที่ 2  
      ศูนย์นนทบุรี  
      ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  
      ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี  
      ศูนย์สุพรรณบุรี  
 
 
 
 
 

POST: