ปีการศึกษา 2564

 
ปฏิทินเทียบโอน
 
      ประจำปีการศึกษา 2564 
 
 ตารางรายวิชาเทียบโอน
รายการ ดาวน์โหลด
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
 
     สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร  
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  
     สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
     สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
     บัญชีบัณฑิต (ปรับปรุง 30 ก.ค.63)  
     สาขาวิชาการตลาด (ปรับปรุง 30 ก.ค.63)  
     สาขาวิชาการจัดการ (ปรับปรุง 30 ก.ค.63)  
     สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (ปรับปรุง 30 ก.ค.63)  
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
     สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
     สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  
     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 หลักเกณฑ์การเทียบโอน รายวิชาสาขาพลศึกษาและนันทนาการ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
 
 คณะศิลปศาสตร์
 
     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   

POST: