ประจำปี 2555

FTES (Full Time Equivalent Student) ดาวน์โหลด
  ภาพรวมของมทร.สุวรรณภูมิ ประจำปี 2555 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2556)
  แยกตามสาขาประจำปี 2555  (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2556)
  แยกตามสาขาประจำปี 2/2555 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2556)
  แยกตามสาขาประจำปี 1/2555 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555) 

 

 

POST: