ปีการศึกษา 2561

 
ปฏิทินการศึกษา
 
      ประจำปีการศึกษา 2561 (ฉบับปรับปรุง)
      ประจำปีการศึกษา 2561
ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน
 
      นักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (เข้าศึกษาปีการศึกษา 2561)
      นักศึกษาเดิม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2561)
ปฏิทินการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) ที่ลงทะเบียนเรียนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 
      ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

POST: