ปี 2557

ระเบียบวาระการประชุม รายงานประชุมสภาวิชาการ วัน/เดือน/ปี ประชุม
 ครั้งที่ 12/2557 ครั้งที่ 12/2557 วันพุธที่ 3 ธ.ค. 57
 ครั้งที่ 11/2557 ครั้งที่ 11/2557 วันพุธที่ 5 พ.ย. 57
 ครั้งที่ 10/2557 ครั้งที่ 10/2557 วันพุธที่ 1 ต.ค. 57
 ครั้งที่ 9/2557  ครั้งที่ 9/2557 วันพุธที่ 3 ก.ย. 57
 ครั้งที่ 8/2557  ครั้งที่ 8/2557 วันพุธที่ 6 ส.ค. 57
 ครั้งที่ 7/2557  ครั้งที่ 7/2557 งดการประชุม
 ครั้งที่ 6/2557  ครั้งที่ 6/2557 วันพุธที่ 4 มิ.ย. 57
 ครั้งที่ 5/2557  ครั้งที่ 5/2557 วันพุธที่ 7 พ.ค. 57
 ครั้งที่ 4/2557  ครั้งที่ 4/2557 วันพุธที่ 2 เม.ย. 57
 ครั้งที่ 3/2557  ครั้งที่ 3/2557 วันพุธที่ 5 มี.ค. 57
 ครั้งที่ 2/2557  ครั้งที่ 2/2557 วันพุธที่ 5 ก.พ. 57
 ครั้งที่ 1/2557  ครั้งที่ 1/2557 วันพุธที่ 8 ม.ค. 57
     

POST: