สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรม     ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ บุญสรรค์  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และบุคลากร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรม เมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิยุวสถิรคุณ บรรยายพิเศษ หัวข้อ การพัฒนาองค์กรคุณธรรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราฃมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตราจัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: