สวท. จัดประชุมการจัดตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมการจัดตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 เพื่อดำเนินการจัดทำตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เมื่อวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561  ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 2  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ  บุญสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธาน


จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: