สวท.จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 11/2561สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์  ณ นคร เป็นประธาน


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: