สวท.จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 เพื่อแจ้งนโยบายกิจกรรม รายงานผลการตรวจประเมิน กำหนดแผนการดำเนินงาน พิจารณาเกณฑ์การตรวจประเมิน และมอบประกาศนียบัตรให้กับห้องสำนักงานที่มีผลคะแนนกิจกรรม 5ส+3 สูงสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คือห้อง 320221 เท่ากับ 98.44 คะแนน เมื่อวันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้อง 320311 ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ  บุญสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธาน
 

ภาพ/ข่าว : ภักดี/ลลิตญา

จัดทำโดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 

POST: