สวท.จัดประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจงและมอบผู้เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง 320311 ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ บุญสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธาน

 

ภาพ/ข่าว  : ภักดี/ชาติชาย
จัดทำโดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: