สวท.จัดประชุมมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (SOP) ครั้งที่ 3/2562สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (SOP) ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ  ห้อง 320311 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) เพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจติดตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมี อาจารย์ ดร.ธนภูมิ  ปองเสงี่ยม รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารและแผน เป็นประธาน

 

ภาพ/ข่าว : ภักดี/ชนิดาภา
จัดทำโดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: