ผอ.สวท. เข้าร่วมเสวนาการเตรียมตัวเมื่อสำเร็จการศึกษาในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2562

อาจารย์ทิพย์วัน  สุขสัน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมเสวนาการเตรียมตัวเมื่อสำเร็จการศึกษา โดยบรรยายเกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ และการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 21 -  24 มกราคม 2563  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่

 

ภาพ/ข่าว : กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี/สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: