คู่มือการปฏิบัติงาน

 

 ขั้นตอนและคู่มือการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ 
 คู่มือการใช้งานระบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์ 
 คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนและประมวลผล สำหรับอาจารย์ 
 คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนและประมวลผล เรื่อง การบันทึกคะแนน/ตัดเกรด 
 คู่มือการใช้งานระบบเทียบโอนผลการศึกษา สำหรับนักศึกษา 
 คู่มือการใช้งานระบบเทียบโอนผลการศึกษา สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา 
 คู่มือการจัดตารางสอนด้วยระบบจัดตารางสอนแบบกึ่งอัตโนมัติ 
 คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนและประมวลผล สำหรับอาจารย์  
 คู่มือการกรอกใบสมัครออนไลน์
 คู่มือการรับรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
 คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนและประมวลผล เรื่อง การตรวจสอบตารางคุมสอบ
 คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนและประมวลผล สำหรับนักศึกษา
 คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนและประมวลผล สำหรับอาจารย์
 คู่มือรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2559
 คู่มือการสำรองข้อมูลออนไลน์ผ่านระบบ GoogleDrive 
 คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ

 

POST: