คู่มือการปฏิบัติงาน

 

สำหรับนักศึกษา
  1. คู่มือการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ 
  2. คู่มือการใช้งานระบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์ 
  3. คู่มือการใช้งานระบบเทียบโอนผลการศึกษา สำหรับนักศึกษา 
  4. คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนและประมวลผล สำหรับนักศึกษา
สำหรับอาจารย์
  1. คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนและประมวลผล สำหรับอาจารย์ 
  2. คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนและประมวลผล เรื่อง การบันทึกคะแนน/ตัดเกรด 
  3. คู่มือการใช้งานระบบเทียบโอนผลการศึกษา สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา 
  4. คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนและประมวลผล เรื่อง การตรวจสอบตารางคุมสอบ
สำหรับเจ้าหน้าที่
 คู่มือการจัดตารางสอนด้วยระบบจัดตารางสอนแบบกึ่งอัตโนมัติ 
อื่น ๆ
 คู่มือการกรอกใบสมัครออนไลน์
 คู่มือการรับรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
 คู่มือรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2559
 คู่มือการสำรองข้อมูลออนไลน์ผ่านระบบ GoogleDrive 
 คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ

 

POST: