คู่มือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 

คู่มือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 คู่มือการกรอกใบสมัครออนไลน์
 คู่มือการรับรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
 คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนและประมวลผล เรื่อง การตรวจสอบตารางคุมสอบ
 คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนและประมวลผล เรื่อง การบันทึกคะแนน/ตัดเกรด
 คู่มือการใช้งานระบบเทียบโอนผลการศึกษา สำหรับนักศึกษา
 คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนและประมวลผล สำหรับนักศึกษา
 คู่มือการใช้งานระบบเทียบโอนผลการศึกษา สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
 คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนและประมวลผล สำหรับอาจารย์
 คู่มือรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2559
 คู่มือการสำรองข้อมูลออนไลน์ผ่านระบบ GoogleDrive 
 คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ

 

POST: