รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (รับวุฒิ ปวช./ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562

900

รายการ
ดาวน์โหลด
รายละเอียดการรับสมัคร  
   ประกาศการเพิ่มช่วงเวลาการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 
   1. ประกาศและปฏิทินการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (รับวุฒิ ปวช./ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562
   2. ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (รับวุฒิ ปวช./ม.6) ประจำปีการศึกษา 2562  สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า  4 ปี ภาคสมทบ ศูนย์นนทบุรี 
   3. หลักเกณฑ์ และวิธีการสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (รับวุฒิ ปวช./ปวส.) 
   4. จำนวนรับสมัคร คุณวุฒิที่รับเข้าศึกษา และตารางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา  
        - ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4-5 ปี (รับผู้จบ ปวช./ปวส.)
        - ระดับปริญญาตรี (เทียบโอนรายวิชา) และหลักสูตรต่อเนื่อง  (รับผู้จบ ปวส./อนุปริญญา)
   5. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
   6. ค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา
   7. กรอกใบสมัครออนไลน์  (ระหว่างวันที่ 4-29 เมษายน 2562)
   8. แบบฟอร์มนำส่งรายชื่อพร้อมเอกสารการสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (รับวุฒิ ปวช./ปวส.) (เฉพาะรอบที่ 1)    
   9. รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรโควตา ประจำปีการศึกษา 2562
   10. ใบสมัครด้วยตนเอง หรือสมัครทางไปรษณีย์
   11. ตัวอย่างการกรอกใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ 
   12. จุดบริการรับชำระเงิน
   13. ที่อยู่สําหรับติดหน้าซองสำหรับส่งเอกสารการสมัคร
ระเบียบการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (รับวุฒิ ปวช./ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562

 

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม