รับสมัครเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5 รับตรงทั่วไป (เพิ่มเติม 1)

1100

รายการ
ดาวน์โหลด
รายละเอียดการรับสมัคร  
   1. ประกาศและปฏิทินการรับสมัครเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563  
   2. ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (Direct Admission) และรอบที่ 6 รับตรงทั่วไป (เพิ่มเติม 2)
   3. ค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา
   4. หลักเกณฑ์ และวิธีการสมัครเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
   5. จำนวนรับสมัคร คุณวุฒิที่รับเข้าศึกษา วิธีการ และกำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา  
        - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (รับผู้จบ ม.3)
        - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (รับผู้จบ ม.6/ปวช.)
        - ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4-5 ปี (รับผู้จบ ปวช.)
        - ระดับปริญญาตรี (เทียบโอนรายวิชา) และหลักสูตรต่อเนื่อง  (รับผู้จบ ปวส./อนุปริญญา/ปริญญาตรี)
   6. กรอกใบสมัครออนไลน์ 
   7. ใบสมัครด้วยตนเอง หรือสมัครทางไปรษณีย์
   8. ตัวอย่างการกรอกใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ 
   9. จุดบริการรับชำระเงิน
   10. ที่อยู่สําหรับติดหน้าซองสำหรับส่งเอกสารการสมัคร
   11. แบบฟอร์มนำส่งรายชื่อพร้อมเอกสารการสมัครโควตาเข้าศึกษา (รอบที่1-3)    
   12. รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรโควตา ประจำปีการศึกษา 2563
   13. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ระเบียบการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

POST: