สวท. บรรยายให้ความรู้บัณฑิตเพื่อเตรียมพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ  บุญสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้บรรยายให้ความรู้บัณฑิตเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559  ในวันฝึกซ้อมย่อยตามศูนย์ที่สำเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560  ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ/ข่าว  :  ภักดี  รัตนวิจิตรสกุล
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม